HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO W SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011


Zawód: plastyk
Specjalność : reklama wizualna
formy użytkowe : snycerstwo


Terminy

Działania

Dokumenty

01 marca do 31 maja 2010 r.

Przegląd prac rysunkowych i malarskich

Teczka zawierająca 20 prac kandydata do szkoły (np.: szkice, rysunki, rzeźba, prace kolorystyczne)

01 marca do 31maja 2010 r.

Składanie dokumentów
(po przeglądzie prac)

- podanie kandydata (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, telefon, pesel, imiona rodziców, telefon do rodziców)
- świadectwo ukończenia kl. II gimnazjum
- wykaz ocen z I półrocza III klasy gimnazjum
- 2 fotografie (opisane na odwrocie: imię nazwisko, adres ,data urodzenia)
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dostarczone przed egzaminami(druk skierowania w sekretariacie szkoły)

07 czerwca - 08 czerwca 2010 r. godz.9.00
07 czerwca - egzamin praktyczny
08 czerwca - rozmowa o sztuce

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby

Rozmowa kwalifikacyjna

(wg oddzielnego harmonogramu)

07 czerwca godz.15.00


11 czerwca godz.13.00

Ogłoszenie wyników egzaminu praktycznego

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego


lista

25 czerwca -29 czerwca
do godz. 10. 00

Dostarczenie dokumentacji

- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tzw. testy kompetencji) - oryginały

01 lipca 2009 r. godz. 13.00

Ogłoszenie listy uczniów
przyjętych do szkoły

lista




ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO


1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej jest nie przekroczenie 17 roku życia oraz dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum ,zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie podlegają wstępnemu przeglądowi prac (20 prac)

3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego

4. Egzamin wstępny przeprowadza się z przedmiotów artystycznych i obejmuje on :

- a. egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i rzeźby

- b. sprawdzenie w formie ustnej zainteresowań wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturowymi (rozmowa kwalifikacyjna)

5. Wyniki egzaminów wstępnych ogłaszane są w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów, lista przyjętych do szkoły po dostarczeniu oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6. Nie ma naboru elektronicznego